MARC 정보

MARC 정보 리스트
tag ind contents
001 KMO200468918
005 20200805095153
008 041217s2004 ulka j 000a kor
020 a8984015555(1)g73810:c\7000
040 a111042c111042
056 a388.31124
090 a388.311bㅇ946ㅇc1
100 1 a이향숙
245 20 a(입말로 들려주는)우리 겨레 옛이야기=xOld Korea stories told by mouth:b재치가 훨훨 나는 우리말 이야기.n1:,p언어편/d이향숙 글;e강은경 그림
260 a서울:b영림카디널,c2004
300 a111p.:b삽도;c24 cm
653 a옛이야기a우리말a언어
700 1 a강은경
950 0 b\7000
049 0 lCM0000019596v1f아