MARC 정보

MARC 정보 리스트
tag ind contents
001 KMO200468498
005 20121019145231
008 041202s2004 ggka j 000a kor
020 a8982818634g77840:c\11000
040 a111042c111042
041 1 akorheng
056 a998.625
090 a998.6bㅎ587ㅋ
245 00 a공룡을 사랑한 할아버지/d바버라 컬리 글;e브라이언 셀즈닉 그림;e이융남 옮김
246 0 i표제관련정보:a 세계 최초로 공룡을 만든 워터하우스 호킨스 이야기
246 19 adinosaurs of waterhouse hawkins
260 a파주:b문학동네,c2004
300 a1책:b천연색삽화;c30cm
500 a피전자: 벤저민 워터하우스 호킨스
500 a원저자: Kerley, Barbara
500 a원저자: Selznick, Brian
521 a아동용
586 a칼데콧 상
653 a공룡a할아버지a워터하우스a호킨스a공룡모형a조각가
700 1 a컬리, 바버라
700 1 a셀즈닉, 브라이언
700 1 a이융남
700 1 aKerley, Barbara
700 1 aSelznick, Brian
900 10 a호킨스, 워터하우스
950 0 b\11000
049 0 lCM0000019175lCM0000045442c2lCM0000047571c3f아